Thủ tục mua/thuê nhà ở xã hội Ehome S.

THTC MUA/THUÊ MUA NHÀ XÃ HI EHOME S

1.  NGƯỜI CÓ CÔNG VI CÁCH MNG
a.  Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê:

Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD

Chủ đầu tư (“CĐT”) cung cấp và hướng dẫn để

Khách tự khai

b. Giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng:

Mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD

c. Xác nhận thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở:

Mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD

UBND cấp xã nơi đăng kí hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên của người đề nghị xác nhận
d. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

€ Giấy xác nhận đóng BHXH (hoặc giấy tờ chứng minh) do cơ quan BH xác nhận.

Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

e. Giấy tờ về nhân thân: CNMD/ hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …  

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

4. NGƯỜI THU NHP THP, HNGHÈO, CN NGHÈO TI KHU VC ĐÔ TH
a.  Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê:

Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD

 

CĐT cung cấp và hướng dẫn để Khách tự khai

b. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập:

Mẫu 03 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD

€ Cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc xác nhận

Hoc UBND cấp xã xác nhận (đ/v người TNT)

c. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 

 

 

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

€ Giấy xác nhận đóng BHXH (hoặc giấy tờ chứng minh) do cơ quan BH xác nhận (T/h làm vic ti VP/CN thì cơ quan, đơn vnơi đặt trschính xác nhn đóng BH)

d. Xác nhận về điều kiện thu nhập:

–      Người thu nhập thấp (“TNT”) tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm:

 

€ Không cần xác nhận

 

 

 

Mẫu 06 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
e. Giấy tờ về nhân thân: CNMD/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …  

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

5. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIC TI CÁC DOANH NGHIP TRONG VÀ NGOÀI KHU CÔNG NGHIP
a.  Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê:

Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD

 

CĐT cung cấp và hướng dẫn để Khách tự khai

b. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập:

Mẫu 03 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD

€ Cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc xác nhận
c. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 

 

 

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

€ Giấy xác nhận đóng BHXH (hoặc giấy tờ chứng minh) do cơ quan BH xác nhận (T/h làm vic ti VP/CN thì cơ quan, đơn vnơi đặt trschính xác nhn đóng BH)

d.    Xác nhận về Điều kiện thu nhập:

–          Thuộc diện không phải nộp TTN thường xuyên:

Mu 03 Phlc I

–          T/H đã xác nhận về đối tượng và điều kiện trước ngày 15/8/2016:

Mu 07 Phlc I

–          Người lao động đã nghỉ việc, nghỉ theo chế độ:

Mu 06 Phlc I

 

 

€ Cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc

 

 

 

 

€ Không yêu cầu xác nhận

f.         Giấy tờ về nhân thân: CNMD/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …  

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

6. SĨ QUAN, HSĨ QUAN NGHIP V, HSĨ QUAN CHUYÊN MÔN KTHUT, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIP, CÔNG NHÂN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VTHUC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
a.  Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê:

Mu 01 Phlc I

 

CĐT cung cấp và hướng dẫn để Khách tự khai

b. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập:

Mu 03 Phlc I

€ Cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc xác nhận

Hoc UBND cấp xã xác nhận (đ/v người TNT)

c.  Bản sao hộ khẩu/giấy đăng ký hộ khẩu tập thể hoc

Bản sao Giấy đăng ký tạm trú:

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

€ Giấy xác nhận đóng BHXH (hoặc giấy tờ chứng minh) do cơ quan BH xác nhận (T/h

 

 

 

+ HĐ lao động từ 1 năm trở lên hoc

+ HĐ lao động không xác định thời hạn giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

làm vic ti VP/CN thì cơ quan, đơn vnơi

đặt trschính xác nhn đóng BH)

d.    Xác nhận về Điều kiện thu nhập:

–          Thuộc diện không phải nộp TTN thường xuyên:

Mu 03 Phlc I

–          T/H đã xác nhận về đối tượng và điều kiện trước ngày 15/8/2016:

Mu 07 Phlc I

–          Đối tượng 6 đã nghỉ việc, nghỉ theo chế độ:

Mu 06 Phlc I

 

 

€ Cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc

 

 

 

 

€ Không yêu cầu xác nhận

e. Giấy tờ về nhân thân: CNMD/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …  

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

7. CÁN B, CÔNG CHC, VIÊN CHC THEO QUY ĐỊNH CA PHÁP LUT VCÁN B, CÔNG CHC, VIÊN CHC
a.  Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê:

Mu 01 Phlc I

 

CĐT cung cấp và hướng dẫn để Khách tự khai

b. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập:

Mu 03 Phlc I

€ Cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc xác nhận

Hoc UBND cấp xã xác nhận (đ/v người TNT)

c.  Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

+ Quyết định bổ nhiệm

 

 

 

 

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

€ Giấy xác nhận đóng BHXH (hoặc giấy tờ chứng minh) do cơ quan BH xác nhận (T/h làm vic ti VP/CN thì cơ quan, đơn vnơi đặt trschính xác nhn đóng BH)

d.    Xác nhận về Điều kiện thu nhập:

–          Thuộc diện không phải nộp TTN thường xuyên:

Mu 03 Phlc I

–          T/H đã xác nhận về đối tượng và điều kiện trước ngày 15/8/2016:

Mu 07 Phlc I

–          CB, CC, VC đã nghỉ việc, nghỉ theo chế độ:

Mu 06 Phlc I

 

 

€ Cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc

 

 

 

 

€ Không yêu cầu xác nhận

 

 

 

e. Giấy tờ về nhân thân: CNMD/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …  

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

8. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TRLI NHÀ CÔNG VTHEO QUY ĐỊNH TI KHON 5 ĐIU 81 LUT NHÀ 2014
a.   Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê:

Mu 01 Phlc I

 

CĐT cung cấp và hướng dẫn để Khách tự khai

b.   Xác nhận đã trả nhà công vụ

Xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở

Mu 04 Phlc I

€ Cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở công vụ xác nhn;

€ Cơ quan, đơn vị đang làm việc hoc làm việc trước khi nghỉ hưu xác nhn.

c.  Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 

 

 

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

€ Giấy xác nhận đóng BHXH (hoặc giấy tờ chứng minh) do cơ quan BH xác nhận (T/h làm vic ti VP/CN thì cơ quan, đơn vnơi đặt trschính xác nhn đóng BH)

d.   Xác nhận về Điều kiện thu nhập: € Không yêu cầu xác nhận
e. Giấy tờ về nhân thân: CNMD/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …  

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

10. HGIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUC DIN BTHU HI ĐẤT VÀ PHI GII TA, PHÁ DNHÀ THEO QUY ĐỊNH CA PHÁP LUT MÀ CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BI THƯỜNG BNG NHÀ , ĐẤT .
a.  Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê:

Mu 01 Phlc I

 

CĐT cung cấp và hướng dẫn để Khách tự khai

b. Bản sao chứng thực chứng minh thuộc đối tượng thu hồi đất, nhà ở và TS khác gắn liền với đất; Xác nhận chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở TĐC

Mu 05 Phlc I

 

€ Cơ quan có thẩm quyền

 

€ UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi

c.  Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn giấy xác nhận (hoặc giấy tờ

 

 

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

€ Giấy xác nhận đóng BHXH (hoặc giấy tờ chứng minh) do cơ quan BH xác nhận (T/h làm vic ti VP/CN thì cơ quan, đơn vnơi đặt trschính xác nhn đóng BH)

 

 

 

chứng minh) về việc có đóng BHXH
d. Xác nhận về Điều kiện thu nhập: Không yêu cầu xác nhận
e. Giấy tờ về nhân thân: CNMD/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …  

€ Photo và chứng thực tại UBND cấp xã

 

 

Ghi chú:

  • Các Giấy Xác nhận có giá trị sử dụng trong vòng 2 năm;
  • UBND cấp tỉnh có thể sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ cho phù hợp;
  • Các đối tượng 1, 8, 10 không yêu cầu xác nhận về thu nhập;
  • Trường hợp có vợ/chồng phải cung cấp hồ sơ chồng/vợ.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh